Đảng, Đoàn thể

Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”

Thứ năm, 13/7/2023 | 13:38 GMT+7

Thực hiện Nghị quyết nhiệm vụ công tác năm số 135-NQ/ĐU, ngày 26 tháng 12 năm 2023 (Nghị quyết 135) với Chủ đề năm 2023 “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”và Kế hoạch số 28-KH/ĐU, ngày 14/3/2023 của Đảng ủy Tập đoàn triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2023 của Đảng ủy Tập đoàn “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ” (Kế hoạch số 28). Nhận thức được tầm quan trọng của Chủ đề, Chuyên đề năm 2023 của Đảng ủy Tập đoàn, Đảng ủy Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN đã quán triệt, thảo luận, tập trung trí tuệ thống nhất ban hành Nghị quyết, kế hoạch, kết luận, đồng thời lãnh đạo chuyên môn thực hiện, kết quả trong 6 tháng đầu năm 2023 như sau:

Ngày 02/4/2023, Ban Chấp hành Đảng bộ Trung tâm đã họp để kiểm điểm nội dung công tác tháng 03/2023, triển khai kế hoạch công tác tháng 4/2023, trong đó triển khai quán triệt đến từng đồng chí ủy viên Ban chấp hành thực hiện Kế hoạch số 28-KH/ĐU, ngày 14/3/2023 của Đảng ủy Tập đoàn triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2023 của Đảng ủy Tập đoàn “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ” và  tổ chức việc học tập qua tài liệu đính kèm Kế hoạch số 28. Ghi nhớ sâu sắc những câu truyện về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bác Hồ và những lời lời dặn của Bác đối với Ngành Điện. Về tiết kiệm điện thì Bác là một tấm gương lớn. Không bao nhiêu lần, tự tay Bác đã tắt những bóng đèn, cái quạt, và cả cái đài nữa khi không có ai dùng cả. Khi ra nước ngoài cũng thế, đi qua một hành lang đến nơi bạn mời Bác ở hay trong nhà khách của bạn, thấy những bóng đèn sáng không cần thiết là Bác tìm cách tắt đi. Ở trong Phủ Chủ tịch, nhìn thấy ở xa có những chiếc bóng đèn sáng là Bác bảo: Chú đến xem ở đó có cần không, nếu không thì tắt đi cho đỡ lãng phí.

Và chỉ sau 2 tháng tiếp quản Thủ đô, ngày 21/12/1954, Bác Hồ đã đến thăm Nhà máy Điện Yên Phụ và Nhà máy Đèn Bờ Hồ. Bác gặp gỡ và nói chuyện với toàn thể cán bộ công nhân viên, Người nhấn mạnh: "Trong lúc quân Pháp sắp rút lui, các cô chú, từ cán bộ đến công nhân đã ra sức đấu tranh giữ nhà máy được an toàn...  Sau khi Chính phủ ta về tiếp quản Thủ đô, mọi người đã cố gắng sản xuất điện đều, làm cho sinh hoạt của đồng bào trong thành phố tiếp tục được duy trì bình thường. Bác thay mặt Chính phủ khen ngợi và cảm ơn các cô chú…". Bác căn dặn cán bộ, công nhân viên Nhà máy Điện phải đoàn kết, thi đua, tiết kiệm. Trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào cũng phải thực hiện đoàn kết thi đua nhằm mục đích để tăng năng suất. Tiết kiệm nguyên liệu, vật liệu. Đồng thời, phải tuyên truyền cho nhân dân và các cơ quan ý thức tiết kiệm điện. Theo Bác tiết kiệm được một cân than, tăng được một ki - lô - oát điện là góp thêm một phần lực lượng đánh thắng giặc ngoại xâm, nhất định khôi phục được kinh tế, nâng cao được đời sống toàn dân.

Học tập Bác, Đảng ủy Trung tâm đã Ban hành Kế hoạch số số 487-KH/ĐU, ngày 28/4/2023 triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2023 của Đảng ủy EVN “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” để triển khai đến các chi bộ, cán bộ, đảng viên, người lao động. Kết quả 100% các chi bộ, tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên Trung tâm đã tổ chức học tập đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, 100% cán bộ, đảng viện, người lao động đã có bản cam kết ru dưỡng, rèn luyện năm 2023 và là một trong những tiêu chí để đánh giá kết quả công tác năm 2023.

Đảng ủy Trung tâm đã lãnh đạo chuyên môn thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Giám đốc Trung tâm đã ban hành Quyết định số 109/QĐ-EVNPSC, ngày 28/2/2023 về việc phê duyệt công tác triển khai thực hiện kế hoạch năm 2023 của Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN gồm 25 nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Chủ đề năm 2023 trong các lĩnh vực công tác sửa chữa, công tác sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, đầu tư phát triển, công tác quản lý, sử dụng lao động, thời gian lao động và nâng cao năng suất lao động, công tác tài chính, công tác quản lý, sử dụng vật tư.

Trong công tác sửa chữa: Hệ số khả dụng tại các nhà máy và tỷ lệ ngừng máy do sự cố, tỷ lệ ngừng máy do bảo dưỡng, sửa chữa có kế hoạch của các nhà máy thủy điện đều đảm bảo theo kế hoạch EVN giao. Hoàn thành thi công sửa chữa vượt tiến độ 4 ngày đối với Tổ máy H4 và đặc biệt thay thế Bánh xe công tác Tổ máy H5- Nhà máy Thủy điện Hòa Bình vượt tiến độ 08 ngày với nhân lực sử dụng thi công rất tinh gọn, hiệu quả , đây là dự án đầu tiên, chưa có tiền lệ mà Trung tâm tự thực hiện đã tiết kiệm rất lớn chi phí cho Tập đoàn so với thuê ngoài khi thay thế Bánh xe công tác Tổ máy H6 năm 2017.

Trong công tác quản lý tài chính: Đã rà soát và ban hành lại quy định chi tiêu nội bộ trong Trung tâm đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả hơn.

 Tiết kiệm 18% chi phí hội nghị, tiếp khách, chi phí văn phòng phẩm, tạp phẩm thiết bị văn phòng …(kế hoạch đề ra tiết kiệm 10% ngoài Kế hoạch EVN giao 10%).

Trong công tác quản lý vật tư, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn: Đã giảm được giá trị tồn kho 10 tỷ đồng.

Tiết kiệm trong công tác đấu thầu: Tỷ lệ tiết kiệm qua đấu thầu là 19% ( đảm bảo vượt kế hoạch EVN giao là 5%).

Về thực hiện Chỉ thị số 06-CT/ĐU, ngày 05/5/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn về việc triển khai nhiệm vụ khẩn cấp đảm bảo cung ứng điện mùa khô năm 2023 (Chỉ thị số 06) và các văn bản của Tập đoàn về tiết kiệm điện: Văn bản số 2616/EVN-KD ngày 19/5/2023 của Tổng Giám đốc về đẩy mạnh tiết kiệm điện; Văn bản số 2992/EVN-VP, ngày 4/6/2023 về tiết kiệm điện triệt để trong tòa nhà EVN; Văn bản số 3022/EVN-KD, ngày 5/6/2023 về thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện tại trụ sở các đơn vị; Thông báo số 260/TB-EVN, ngày 23/6/2023 về tham gia và hưởng ứng cuộc thi “ Sáng tạo Tiết kiệm điện” do báo điện tử Dân chí tổ chức.

Để thực hiện các nhiệm vụ cấp bách về cưng ứng điện, tiết kiệm điện của Đảng ủy Tập đoàn, Đảng ủy Trung tâm đã Ban hành Chương trình hành động số 502-CTr/ĐU, ngày 19/5/2023 thực hiện Chỉ thị số 06. Nội dung triển khai như sau:

1. Cán bộ, đảng viên, người lao động thực hiện tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của nhiệm vụ đảm bảo cung cấp điện năm 2023; thực hiện tuyên truyên, phổ biến các văn bản của cấp trên về triển khai các giải pháp cấp bách đảm bảo cung ứng và tiết kiệm điện; Triệt để thực hiện các biện pháp tiết kiệm sử dụng điện, sử dụng điện hiệu quả tại khu làm làm việc, khu tập thể, vị trí làm việc theo quy định của Tập đoàn, Trung tâm, đơn vị phát điện; Vận động gia đình, người thân, hàng xóm nơi sinh sống sử dụng điện tiết kiệm bằng cách sử dụng hạn chế các thiết bị điều hòa, chiếu sáng, thiết bị đun, nấu...

2. Công tác quản lý kỹ thuật

- Phối hợp chặt chẽ với đơn vị phát điện tăng cường kiểm tra, phát hiện kịp thời các nguy cơ gây ra khiếm khuyết, sự cố thiết bị để có giải pháp phòng ngừa, nâng cao độ tin cậy, khả dụng các tổ máy phát điện. Hạn chế tối đa bố trí lịch sửa chữa các tổ máy trong các tháng 5 -7 năm 2023 theo quy định của cấp trên, góp tối đa hóa công suất khả dụng nguồn điện HTĐ Miền bắc trong giai đoạn đầu mùa lũ.

- Thực hiện sửa chữa thiết bị, hệ thống thiết bị đảm bảo an toàn, chất lượng và vượt tiến độ đã đề ra. Các khiếm khuyết, sự cố thực hiện tăng cường nhân lực thiết bị, xử lý nhằm đưa thiết bị làm việc trở lại trong thời gian nhanh nhất. Các khiếm khuyết, sự cố thường gặp thực hiện thảo luận kỹ thuật để đánh giá, rút kinh nghiệm và thống nhất xử lý khi sự cố lặp lại.

- Nâng cao năng lực quản lý kỹ thuật thông qua các chương trình đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ quản lý kỹ thuật, công nhân lành nghề. Tổ chức công tác kiểm tra, sát hạch, đánh giá định kỳ thông qua công tác thi nâng bậc, giữ bậc, kiểm tra trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đánh giá hiệu quả công việc để đảm bảo đủ năng lực thực hiện công việc theo quy trình, quy phạm.

3. Công tác cung ứng vật tư, thiết bị

- Đối với phòng, phân xưởng chủ động trong việc mua sắm, cung ứng đầy đủ, kịp thời vật tư, nguyên vật liệu, xăng dầu đảm bảo sẵn sàng đáp ứng yêu cầu sửa chữa.

- Đối với xử lý khiếm khuyết, khắc phục sự cố, phân xưởng phối hợp với phòng KT&AT, KH&VT đẩy nhanh quá trình mua sắm để cung cấp khắc phục nhanh nhất các sự cố, khiếm khuyết.

4. Về tiết kiệm điện, Đảng ủy đã chỉ đạo chuyên môn ban hành các văn bản và triển khai thực hiện.

Văn bản số 1023/EVNPSC-HC&LĐ, ngày 05/6/2023 của Giám đốc Trung tâm về tăng cường thực hiện các biện pháp về tiết kiệm điện tại Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN để chỉ đạo các phòng, phân xưởng tiết kiệm điện tại nơi làm việc. Ban hành Quyết định 414/QĐ-EVNPSC, ngày 06/6/2023 về thành lập Tổ tiết kiệm điện thuộc khối nghiệp vụ Văn phòng cơ quan Trung tâm để đôn đốc, kiểm tra tiết kiệm điện đảm bảo các chỉ tiêu tiết kiệm điện sử dụng tại Tòa nhà Tập đoàn; cán bộ công nhân viên đã ý thức, chủ động tiết kiệm điện bằng cách tắt các thiết bị làm việc cá nhân khi không sử dụng, giảm số lượng bóng chiếu sáng trong phòng, khi hết giờ làm việc tắt hết tất cả các thiết bị sử dụng trọng phòng…kết quả trong tháng 6/2023 đã tiết kiệm được 582.6 kw tại văn phòng Trung tâm tại Hà Nội (tháng 6/2022 sử dụng 2.020 kw, tháng 6/2023 sử dụng 1.437,4 kw).

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2023 với Chủ đề “Thực hành tiết kiện, chống lãng phí” Đảng ủy Trung tâm tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cấp các chi bộ trực thuộc, chuyên môn và các đoàn thể trong Trung tâm thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các chỉ tiêu đã đề ra về “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”.

Phạm Văn Tường - VP Đảng ủy Trung tâm