Thông tin đấu thầu

  • THÔNG BÁO Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản

    09:59 | 12/10/2022

    Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; Căn cứ Thông tư số 108/2021/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 về việc quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài...