Các đơn vị thành viên

Các đơn vị thành viên

Phân xưởng Sửa chữa Thủy điện Sơn La


1. Phân xưởng tự động
Địa chỉ:
Số điện thoại:

2. PXSC Điện
Địa chỉ:
Số điện thoại:

3. PXSC Cơ khí
Địa chỉ:
Số điện thoại:

Phân xưởng Sửa chữa Thủy điện Hòa Bình

1. Phân xưởng tự động
Địa chỉ:
Số điện thoại:

2. PXSC Điện
Địa chỉ:
Số điện thoại:

3. PXSC Cơ khí
Địa chỉ:
Số điện thoại:

Phân xưởng Sửa chữa Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát

1. PXSC Đ- TĐ
Địa chỉ:
Số điện thoại:

2. PXSC Cơ khí - Thủy lực
Địa chỉ:
Số điện thoại:

Phân xưởng Sửa chữa Thủy điện Tuyên Quang

1. PXSC Đ- TĐ
Địa chỉ:
Số điện thoại:

2. PXSC Cơ khí - Thủy lực
Địa chỉ:
Số điện thoại:

Phân xưởng Sửa chữa Thủy điện IALY

1. PXSC Đ- TĐ
Địa chỉ:
Số điện thoại:

2. PXSC Cơ khí - Thủy lực
Địa chỉ:
Số điện thoại:

Phân xưởng Sửa chữa Thủy điện Sesan

1. PXSC Đ- TĐ
Địa chỉ:
Số điện thoại:

2. PXSC Cơ khí - Thủy lực
Địa chỉ:
Số điện thoại:

Phân xưởng Sửa chữa Thủy điện Trị An

1. PXSC Đ- TĐ
Địa chỉ:
Số điện thoại:

2. PXSC Cơ khí - Thủy lực
Địa chỉ:
Số điện thoại: