Các mục tiêu chiến lược

Mục tiêu chiến lược

01

Đáp ứng nhu cầu sửa chữa chuyên nghiệp cho các nhà máy điện trong và ngoài EVN

02

EVNSPC trở thành một thương hiệu có năng lực cạnh tranh hàng đầu trong và ngoài EVN

03

Tối ưu hóa chi phí sửa chữa, quản lý và sử dụng vốn, tài sản của EVN đầu tư tại EVNSPC hiệu quả và đúng quy định

04

Đảm bảo việc làm cho người lao động và sản xuất kinh doanh có lãi

05

Thu nhập cho người lao động có khả năng cạnh tranh thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao